ความรู้เคียงคู่งาน วิชาการเคียงข้างการปฏิบัติ


                  การเขียนรายงานการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ เป็นขั้นตอนที่สาคัญของการดาเนินการตามวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ (Nursing Best Practices) และเป็นขั้นตอน สุดท้ายที่บุคลากรทางการพยาบาล จะต้องปฏิบัติหลังจากได้สร้าง/พัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาล ดำเนินการตามวิธีปฏิบัติ วิเคราะห์ข้อมูล สรุป และแปลผลการดำเนินการ การเขียนรายงาน เป็นการแปลความคิดและวิธีการปฏิบัติของบุคลากรทางการพยาบาลผู้ดำเนินการออกมาเป็น ลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้อ่านสามารถติดตามและทำความเข้าใจได้ตั้งแต่ต้นจนจบ การดำเนินการตามวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ แม้จะบังเกิดผลลัพธ์ดีมากเพียงใดก็ตาม ถ้ารายงานการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ ไม่สื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ จะทำให้คุณค่าของการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศลดน้อยลง กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ จะก่อประโยชน์ให้แก่บุคลากรทางการพยาบาลหรือผู้ที่สนใจได้มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับการจัดทำรายงานการปฏิบัติการพยาบาลที่มีคุณภาพ เผยแพร่ให้แก่สาธารณชนได้รับรู้และเข้าใจ การเขียนรายงานควรกระทาทันทีหลังสิ้นสุดการดาเนินการ หรือกระทำเป็นบางส่วนเป็นระยะๆ เท่าที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เพราะถ้าปล่อยระยะเวลาให้เนิ่นนาน จะพบว่าการเขียนรายงานการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศกระทำได้ยากขึ้น

                  เนื่องจากการเขียนรายงานการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ เป็นการเขียนรายงานทางวิชาการ ซึ่งโดยปกติจะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างยุ่งยาก มีความถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา ดังนั้นการเขียนรายงาน การปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ จะต้องมีศิลปะหลักและมีวิธีการจัดรูปแบบและเพื่อความชัดเจนในการสื่อความหมาย นอกจากนี้การเขียนรายงานจะต้องน่าสนใจ มีสาระ เนื้อหากระชับ และที่สำคัญสื่อตรงกับข้อเท็จจริง และจัดรายงานให้เป็นระเบียบ เพื่อให้แนวคิดที่นาเสนอผสมผสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วย
รายงานการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ เป็นสิ่งจำเป็นและมีความสาคัญ ดังนี้

1. เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงถึงการคิดค้นหรือการค้นพบวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ
2. เป็นองค์ความรู้หรือนวัตกรรมทางการพยาบาลที่มีคุณประโยชน์ สาหรับองค์กรพยาบาล/ หน่วยบริการพยาบาลที่สร้างหรือพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ ที่มุ่งให้เกิด ผลลัพธ์ด้านบริการพยาบาลที่เป็นเลิศ
3. เป็นหลักฐานสำคัญเพื่อขอรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศจากสำนักการพยาบาล
4. เป็นองค์ความรู้หรือนวัตกรรมทางการพยาบาลที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์สาหรับบุคลากรทางการพยาบาลผู้สนใจนำไปประยุกต์ใช้ในวงกว้าง

ดาวน์โหลดไฟล์ : คู่มือการเขียนรายงานตามเกณฑ์คุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: