ความรู้เคียงคู่งาน วิชาการเคียงข้างการปฏิบัติ


                    การประเมินตนเองขององค์กรพยาบาล/หน่วยงานบริการพยาบาล เป็นกระบวนการทบทวนและเรียนรู้ด้วยตนเองว่าองค์กร/หน่วยงานของตนได้ปฏิบัติภารกิจและพัฒนาคุณภาพงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายเพียงใด ตามระบบการพัฒนาคุณภาพ ภายใต้กรอบแนวคิดของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ซึ่งมองภาพองค์กรแบบเป็นองค์รวม ประกอบด้วย การนำองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นผู้ใช้บริการ การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้นบุคลากร การจัดการกระบวนการให้บริการพยาบาล และผลลัพธ์การให้บริการพยาบาล โดยมุ่งวิเคราะห์จุดแข็ง ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จ และโอกาสพัฒนาเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อเนื่อง ก้าวไปสู่องค์กรที่มีบริการพยาบาลที่เป็นเลิศอย่างยั่งยืน

ความหมายของการประเมินตนเอง (Self Assessment : SAS)

                    การประเมินตนเอง หมายถึง การทบทวนกระบวนการปฏิบัติงาน และบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน ในช่วงเวลาหนึ่งที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และคุณภาพเหมาะสมหรือไม่เพียงใด อย่างไร และอยู่ในระดับใด โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการพยาบาลภายนอกเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ดำเนินการประเมินโดยปราศจากอคติหรือความลำเอียงใด ๆ เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานของหน่วยงานตามสภาพที่เป็นจริง

 

ดาวน์โหลดไฟล์ : คู่มือการเขียนรายงานประเมินตนเอง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: