ความรู้เคียงคู่งาน วิชาการเคียงข้างการปฏิบัติ


                    ปัญหาขาดแคลนบุคลากรสุขภาพในทุกวิชาชีพ เป็นปัญหาที่มีส่งผลกระทบต่อระบบบริการสุขภาพตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ จนถึงตติยภูมิและสูงกว่า ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งในเขตเมืองและชนบท ส่งผลเสียต่อทั้งประชาชนผู้รับบริการ และบุคลากรสุขภาพผู้ให้บริการ นอกจากนี้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการที่เน้นการบริหารบุคลากรที่มีความเข้มแข็งและมีสมรรถนะสูง (high performance) (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2547) ตลอดจนการปรับเปลี่ยนระบบโครงสร้างส่วนราชการเข้าสู่ระบบใหม่ ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานของผู้ปฏิบัติ และผู้บริหาร องค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดี ก็จะสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมการทำงานของบุคลากร ให้สามารถทำงานขับเคลื่อนองค์กร ให้ได้สมรรถนะสูงภายใต้บริบทอันจำกัด ได้อย่างมีความสุขและพึงพอใจในการทำงานกับองค์กรนั้น ๆ

                    ความพึงพอใจในการทำงาน ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน ของบุคลากรสุขภาพเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อการโอนย้ายและลาออกจากงานในทุกวิชาชีพ ซึ่งเป็นเหตุให้ปัญหาการขาดแคลนอัตรากาลังมีความรุนแรงยิ่งขึ้น เนื่องจากมีการไหลของบุคลากรสุขภาพออกจากระบบบริการสุขภาพ และข้อจากัดในการสรรหาและบรรจุบุคลากรใหม่ทดแทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบท และพื้นที่ทุรกันดาร ดังนั้นในการบริหารจัดการด้านบุคลากรให้มีความสุขในการทำงาน ย่อมเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการแก้ปัญหา และเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

                    วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจในงานของบุคลากรสุขภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน
2. เพื่อประเมินความคิดเห็นของบุคลากรสุขภาพในการโอนย้ายและลาออกจากงานปัจจุบัน

 

ดาวน์โหลดไฟล์ :  การประเมินความพึงพอใจในงาน ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: