ความรู้เคียงคู่งาน วิชาการเคียงข้างการปฏิบัติ


                    ในยุคแห่งศตวรรษที่ 21 กระแสแห่งโลกาภิวัฒน์ที่หลั่งไหลข้ามทวีปและประเทศต่าง ๆ ในทุกภูมิภาคของโลก ทำให้ข่าวคราวความเคลื่อนไหวทุก ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง ฯลฯ เป็นที่รับรู้โดยทั่วกันอย่างรวดเร็ว กระแสแห่งการพัฒนาของระบบคุณภาพ กระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวและแข่งขันกันอย่างกว้างขวาง ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ

                    ระบบบริการสุขภาพ เป็นภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากกระแสการพัฒนาของยุคโลกาภิวัฒน์เป็นอย่างมาก เกิดการแข่งขันการพัฒนาคุณภาพบริการที่เป็นเลิศทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยความเชื่อที่ว่าสถานบริการสาธารณสุขที่อยู่ในลาดับต้น ๆ ของความศรัทธา และความนิยมจากประชาชน จะครองส่วนแบ่งตลาดด้านสุขภาพที่เหนือกว่าคู่แข่ง สถานการณ์การแข่งขันด้านการพัฒนาคุณภาพบริการนี้เกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของโลก ซึ่งแน่นอนที่สุดว่ากลุ่มประเทศในซีกโลกตะวันตกย่อมก้าวล้ำนาหน้ากลุ่มประเทศในซีกโลกตะวันออกอย่างชัดเจน

                    อย่างไรก็ดี สถานการณ์ด้านการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพของซีกโลก ตะวันตก ก็เป็นแนวทางให้กลุ่มประเทศในซีกโลกตะวันออกนำมาปรับใช้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาแบบก้าวกระโดด โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกหรือคิดค้นด้วยตนเอง วิธีการดังกล่าวเกิดขึ้นมานานกว่า 50 ปี โดยที่กลุ่มบุคลากรสาขาวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุข ยอมรับและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวิธีการเช่นนี้ ก็คือ Benchmarking นั่นเอง เพียงแต่การทำ Benchmarking ในสมัยแรกนั้นเป็นการทำในลักษณะอย่างไม่เป็นทางการและไม่เป็นระบบ เช่น การส่งบุคลากรไปศึกษาต่อหรือดูงาน เป็นต้น ผลจากการศึกษาต่อหรือศึกษาดูงานได้ถูกนำมาปรับใช้ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพงานเป็นระยะ ๆ

                    Benchmarking จึงเป็นเครื่องมือที่ทาให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ให้ผลที่รวดเร็วก่อให้เกิดการประดิษฐ์คิดค้นใหม่ ๆ ในองค์กรหรือที่เรียกว่า Innovation ซึ่งทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาอันสั้น และสาเหตุที่องค์กรต่าง ๆ มีการทำ Benchmarking กันมากขึ้น เนื่องจากตระหนักว่าการปรับปรุงแบบ Continuous Improvement เพียงอย่างเดียว อาจจะไม่เพียงพอที่จะทำให้องค์กรแข่งขันได้ การทำ Benchmarking ควบคู่ไปด้วย ทำให้องค์กรสามารถเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอกได้อย่างทันท่วงที

                    สำนักการพยาบาลตระหนักถึงความสำคัญของการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ จึงได้นำระบบ Benchmarking มาใช้ในการกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเทียบเคียงและเรียนรู้วิธีปฏิบัติจากผู้อื่น โดยกระทาอย่างเปิดเผยและมีระบบ เพื่อให้เกิดการแข่งขันกันพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ สามารถประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับบริบทของ องค์กร/หน่วยงานบริการพยาบาลต่าง ๆ อย่างไรก็ดี การเทียบเคียงคุณภาพการพยาบาลเพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ ควรที่จะมีเกณฑ์การตัดสินที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม สำนักการพยาบาล จึงได้ทำ เกณฑ์คุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ (Criteria for Nursing Performance Excellence) ขึ้น โดยใช้กรอบแนวคิดของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อองค์กรที่เป็นเลิศ (Thailand Quality Award : TQA) ผนวกกับขั้นตอนของ Evidence Based Nursing Practices เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการปฏิบัติและนวัตกรรมอย่างกว้างขวาง ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา Best Practices ทางการพยาบาล อันจะนาไปสู่คุณภาพบริการพยาบาลที่เป็นเลิศต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์ : เกณฑ์คุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: