ความรู้เคียงคู่งาน วิชาการเคียงข้างการปฏิบัติ

BON : KM

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

มาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล

แผนยุทธศาสตร์การบริการพยาบาล 

Knowledge Management Process

                  การเขียนรายงานการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ เป็นขั้นตอนที่สาคัญของการดาเนินการตามวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ (Nursing Best Practices) และเป็นขั้นตอน สุดท้ายที่บุคลากรทางการพยาบาล จะต้องปฏิบัติหลังจากได้สร้าง/พัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาล ดำเนินการตามวิธีปฏิบัติ วิเคราะห์ข้อมูล สรุป และแปลผลการดำเนินการ การเขียนรายงาน เป็นการแปลความคิดและวิธีการปฏิบัติของบุคลากรทางการพยาบาลผู้ดำเนินการออกมาเป็น ลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้อ่านสามารถติดตามและทำความเข้าใจได้ตั้งแต่ต้นจนจบ การดำเนินการตามวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ แม้จะบังเกิดผลลัพธ์ดีมากเพียงใดก็ตาม ถ้ารายงานการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ ไม่สื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ จะทำให้คุณค่าของการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศลดน้อยลง กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การพัฒนาวิธีปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ จะก่อประโยชน์ให้แก่บุคลากรทางการพยาบาลหรือผู้ที่สนใจได้มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับการจัดทำรายงานการปฏิบัติการพยาบาลที่มีคุณภาพ เผยแพร่ให้แก่สาธารณชนได้รับรู้และเข้าใจ การเขียนรายงานควรกระทาทันทีหลังสิ้นสุดการดาเนินการ หรือกระทำเป็นบางส่วนเป็นระยะๆ เท่าที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เพราะถ้าปล่อยระยะเวลาให้เนิ่นนาน จะพบว่าการเขียนรายงานการปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศกระทำได้ยากขึ้น Read the rest of this entry »

                    การประเมินตนเองขององค์กรพยาบาล/หน่วยงานบริการพยาบาล เป็นกระบวนการทบทวนและเรียนรู้ด้วยตนเองว่าองค์กร/หน่วยงานของตนได้ปฏิบัติภารกิจและพัฒนาคุณภาพงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายเพียงใด ตามระบบการพัฒนาคุณภาพ ภายใต้กรอบแนวคิดของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ซึ่งมองภาพองค์กรแบบเป็นองค์รวม ประกอบด้วย การนำองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นผู้ใช้บริการ การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้นบุคลากร การจัดการกระบวนการให้บริการพยาบาล และผลลัพธ์การให้บริการพยาบาล โดยมุ่งวิเคราะห์จุดแข็ง ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จ และโอกาสพัฒนาเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อเนื่อง ก้าวไปสู่องค์กรที่มีบริการพยาบาลที่เป็นเลิศอย่างยั่งยืน Read the rest of this entry »

                    ปัญหาขาดแคลนบุคลากรสุขภาพในทุกวิชาชีพ เป็นปัญหาที่มีส่งผลกระทบต่อระบบบริการสุขภาพตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ จนถึงตติยภูมิและสูงกว่า ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งในเขตเมืองและชนบท ส่งผลเสียต่อทั้งประชาชนผู้รับบริการ และบุคลากรสุขภาพผู้ให้บริการ นอกจากนี้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการที่เน้นการบริหารบุคลากรที่มีความเข้มแข็งและมีสมรรถนะสูง (high performance) (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2547) ตลอดจนการปรับเปลี่ยนระบบโครงสร้างส่วนราชการเข้าสู่ระบบใหม่ ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานของผู้ปฏิบัติ และผู้บริหาร องค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดี ก็จะสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมการทำงานของบุคลากร ให้สามารถทำงานขับเคลื่อนองค์กร ให้ได้สมรรถนะสูงภายใต้บริบทอันจำกัด ได้อย่างมีความสุขและพึงพอใจในการทำงานกับองค์กรนั้น ๆ Read the rest of this entry »